دانلود سریال استانبول ظالم

دانلود سریال استانبول ظالم

سهر با فرزندانش در خانه آگاه بیگ شروع به کار می کند. مثلث های عشقی کنجکاو بین فرزندان دو خانواده شکل می گیرد و رازهای وحشتناک در عمارت شروع به فاش شدن می کند.

دانلود سریال